Nexi: top manager reinvestono 36 mln

2,5% capitale a 400 manager. Bonus 5 mln a 1.600 dipendenti

Več na: http://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2019/04/20/nexi-top-manager-reinvestono-36-mln_b90e20a7-b1c3-4c22-b40e-70f96efdf63b.html

nazaj